Almaami

Iwde to Wikipedia
Almaami
title
LesdiSenegaal Taƴto

Almaami ko jammoore takketeende e innde hooreeɓe dawlaaji Fulɓe fewndo alsilamaaku, dawlaaji adiiɗi fuɗɗagol laamu kolonaaku. Almaamiiɓe ɓen laatino hooreeɓe ka baŋŋe diina e ka baŋŋe laamu sabu almaami ko juulnoowo, ardiiɗo juulooɓe. Nder Fuuta Jaloo, almaamiiɓe nantuɓe innde ko wano Almaami Boukar Biro, Almaami Sori Mawɗo, Karamoko Alfaa sincunooɗo dawla Fuuta on. Nder leyɗe Manndinkooɓe ko Almaami Saamoodu maa Saamori Tuuree ɓuri lollude. Fulɓe funnaange anndiraaka noddirgol noon hooreejo maɓɓe. Ko inɗe yeeru Amiiru maa Laamiiɗo ɓuri jaalaade toon.

Hiimoɓe[taƴto | taƴto ɗaɗi wiki]