Kartal Nelaaɗo Muhammadu (yo O his)

Iwde to Wikipedia
Sauter à la navigation Sauter à la recherche

Innde nden : Muhammad (SAW) Ben makko : Abdullah Ibn Abdul Muttalib, ibn haasimiwu, ibn Abdul manaf, Ibn Qussiyu, Ibn kilaab, Ibn murra… Yumma makko : Aaminatu Bintu wahbi, Bintu Abdu manaf, Bintu Jahra'a, Bintu Kilaab, Bintu Murra. Pati makko ka baaba : Faatima, Bintu Umar. Pati makko ka neene : Burra, Bintu Abdu Ujaa, Bintu Usman, Bintu Abdu Daar, Bintu Qussiyu, Bintu Kilaab, Bintu Murra. Jibinannde : Makka Ñannde : 12 ()‘ربيع الاول' 53 af - ɗun hawri 20 Ibriilu 570 Nokku nuleede makko : Makka e Fammeere Hiraa’a Diina kan : Lislaamu Adareesi on : Makkatal mukaraama, refti Madiinatul munawwara. Ligge ɗen: Reeno Dammi, e njulayaagal haa ka duuɓi 30... Sifaaji makko ɗin: Goongu-ɗo, ɓurnaaɗo e tagee ngon, timmoode e Annabaaɓe ɓen… Nulal makko ngal: Yurmeende wonande windere nden. Ko o hertori: Maande annabaaku ka balaaje, himo e ley ɗowdi nokku kala ka o fewri. Ɓe faatiike : Maadiina, ñannde 12 (rabi3 awwal) 11 ferugol/Hawri 6 yuunuhu 632.

Suddiiɓe makko ɓen: 1.Kadiija Bintu Xuwaylid. 2.Sawdatu Bintu Jam’a. 3.Aa'isha Bintu Abuubakr. 4.Hafsatu Bintu Umar. 5.Zeynab Bintu Xuzayma (Yumma Salama). 6.Hinnd Bintu Huzayfa. 7.Zaynab Bintu Jahsh. 8.Zuwayria Bintu Haaris. 9.Safiyya Bintu Huyay. 10.? 11.Maymuuna Bintu Haariis. 12.Maariya Bintu Sham’uun.

Fayɓe makko ɓen: Ka worɓe: 1.Alqaasim, Abdullah, Ibraahiim. Ka rewɓe : Zeynab, Ruqayya, Ummu kulsuum, Faatimah.

Taaniraaɓe makko ɓen: Ka worɓe: Alii, Abdullah, Alhasaan, Alhuseyn, Muhsin. ka rewɓe: Umaama, Ummu Kulsuum, Zeynab.

Bappiraaɓe makko ɓen: Zubayr (Abu Tahir), Abu Taalib (Abdu Manaaf), Abbaas, Daraar, Hamza, Miqwam, Hazal, Haaris, Abu Lahab, Xaydaq, Abdul Ka’aba, Qasim.

Yaayiraaɓe makko ɓen; Ummu Hakiim Albaydaa, Aa’ixa, Umayma, Arwa, Burra, Safiyya.

Salminaango, Misiide Bamtaare Fii diina, pinal e ɓamtaare