Koli Teŋella

Iwde to Wikipedia
Sauter à la navigation Sauter à la recherche

Koli Teŋella ko laamɗo Pullo lolluɗo e teeminannde 15ɓere. Hino sikkaa ko kanko sinci suudu laamu Deniyankooɓe Fuuta Tooro. Koli Teŋella mooɓindiri yimɓe murtuɓe jeyaaɓe e leƴƴi sertuɗi wano Fulɓe, Manndinkooɓe e leƴƴi goo o sinci konu moolanaangu ngu o huutori e fii darnugol laamu Fulɓe hesu, caggal yirbugol laamu Maali ngun. O dahi leyɗe heewɗe gila e Fuuta Tooro haa yottoyii Fuuta Jaloo. Ko e hitaande 1776 Sulaymaan Bal folli laamu Deniyankooɓe darni almamaaku Tooroɓɓe e Fuuta Tooro.