Ɗemngal

Iwde to Wikipedia
Ɗemngal ko hito ngo neɗɗo yaltinta e hunnduko mum fii ɓannginngol faale. Ko haala ka yimɓe huutorta fii yewtugol hakkunde mum.

Ɗemngal no wona kadi ngal teral wonungal e hunndduko, newinayngal feƴƴinngol ñaameteeji ka reedu. Ko kanngal kadi yaltinta hito maa haala ka neɗɗo faalaa ɓannginnde.