Akazome Emon

Iwde to Wikipedia

Biography[taƴto | taƴto ɗaɗi wiki]

Akazome Emon hitaande danygol ma anndaa, ammaa o danygol hakkunde Tentoku 1 (957) e Kōhō 1 (964). O laati ɓiɗɗo debbo Akazome Tokimochi (赤染時用), ammaa karonsho (kitubbe kalfinaaji) Fukuro-zōshi (ja) ɗon holla baaba maako ɓernde maako woni gorko maako arande, Taira no Kanemori.[1].