Egilis Haqiiqaajo mo Iisaa Almasiihu

Iwde to Wikipedia

«Egilis Haqiiqaajo mo Iisaa Almasiihu» ko egilis jeyɗo hoore mu’um, sincaaɗo e hitaande 1917 Beyjin leydi Siini. Ko egilis laatiiɗo catal siininkewal jeyaangal e fedde nasaarankaaku porotestan’en feenyunoonde hedde hitaande 1900. Egilis on no jogii miliyon gooto e feccere yimɓe e nder aduna on. Egilis on no gomɗini e finnde pentekosta nde dewal mu’um ngal tuugii e dokkal Ruuhu Seniiɗo on. Geɗe sellinirɗe liimanaaku ngun ko ɗee sappo:

  1. Ruuhu Seniiɗo
  2. Lonngal hoore
  3. Lonngal koyɗe
  4. Kawtal Iisaa Almasiihu
  5. Nyalaande Fowtere (Sabbat)
  6. Iisaa Almasiihu
  7. Biibul (Defete Alla)
  8. Kisal
  9. Egilis
  10. Feenyugol Joomiraaɗo