Jump to content

Fuuje Yobe

Iwde to Wikipedia

Yobe, anndiraa kadi Komadougou Yobe maa ko Komadugu Yobe ko Komadou Gou-Yobe (French: Komadoucou Yobé), ko ndiyam nder Afrik hirnaange ɗo yaasi nder ladde Chad nder lesdi Naajeeriya e Niger. Ɗuum ko ko nder kooki maako Hadejia, Jama'are, e Komadugu Gana. Fuuji ɗi ɗi ɗi ɗi je je je jejejejeje nder lesdi Niger e lesdi Nigeria, ɗi jejejeji 95 miili (150 km) e jejeje fuuji 200 miili (320 km)