Jump to content

Gift Showwemimo

Iwde to Wikipedia

Gift Showemimo (dimaa 24 mee 1974) ko jokkondirɗo leydi Nijeriya mo o jogiiɗo e nder ɓalli fuɗnaali ɗiin. O wonnoo nder gollude e nder FIFA Women's World Cup 1991. Nder dooka, o waɗi ko o waɗi ngam Kakanfo Babes nder lesdi Naijeriya.