Jara Tarawore

Iwde to Wikipedia

Jara Tarawore ko 1935 jibinaa. Lenyol makko ko Manndinke. Ko o miniteeriijo joginooɗo garaadu kolonel wano Lansana Konte mo o ƴettidi laamu ngun Gine nyannde 3 ibriilu 1984 ɓaawo maayde Seeku Tuuree. Lansana Konte toɗɗaa hooreejo mbatu miniteeriiɓe sincaangu fii laamagol leydi ndin, on tuma Jara toɗɗaa kanyum mawɗo jaagorɓe (peremiye ministir). Neeɓaali fota kanko e Konte ɓe fuɗɗii pooɗondirde laamu ngun, haasidi hakkunde leƴƴi ɗin fuɗɗii yaltitirde seeɗa seeɗa. Nyannde 18 dujambar Konte itti darnde mawɗo jaagorɓe waɗti hoore mum ardiiɗo ɗowgu (guwerneman) ngun, Jara lutti ka ɗowgu kono e darnde ɓurnde hoyfude: jaagorɗo halfinaaɗo needi e jannde. Ɗum metti mo fota. Kanko e miniteeriiɓe Manndinkooɓe ɓe etii liɓugol laamu ngun yuunuhu 1985, tawi Konte no yahi e tummbondiral leyɗe CEDEAO/ECOWAS Lome, laamorde Togo. Ko ton o nani kabaaru on. Liɓal laamu ngal fogi, e dow ballal sentere miniteeriiɓe daraniinde Konte. Ɓayri on iwtii Lome, Jara e wondiɓɓe mum ɓen fow, ko ɓuri kon Manndinkooɓe, nanngaa fellaa yuliyuhu 1985. Ko e nder ɗum kadi koohooɓe laamu Seeku Tuuree ɗuuɗuɓe, kasanooɓe gila 3 ibriilu 1984, waraa, ɗum ko wano: Ismaaʼiila Tuuree, Issaaqa Tuuree, Maamadii Keytaa, Muusaa Jakite ekn.