Koorka

Iwde to Wikipedia
Sauter à la navigation Sauter à la recherche

Koorka hino wi'ee hoorugol kadi walla suumayee e fulfulde fuuta Jaloo. Lewru suumayee walla koorka ndun non si hewtii, julɗo on ñaamataa, yarataa, renndataa (yiidataa e sonna mun mbaldni), e ko nanndi e haɗaaɗi; gila ka peeral fajiri haa ka mutal naange (futuroo).Ɗum ko yamiroore Alla e Nulaaɗo Makko on Muhammadu (yo O his), faade e yimɓe makko ɓen.

Koorka hino farlanoo gila e mofte feƴƴuɗe, ko woni tun hino serti e no hoorirten enen ɗee mofte Muhammadu ɗoo.

Hoorugol, ko ko waɗɗii kala julɗo gorke e debbo hellifaaɗo. Ɓaawo ɗoo nun, hari cukalel ngel ekkiteteno hoorugol duuɓi tati ado o hellifeede. O waɗa hoora ñaama, e wonndeeje o timmina ñallal ngal, ko non haa o wowta hoorude.

Yaafanaaɓe ɓen Hoorugol kañun suumayee on hino yawtanaa seeɗaaɓe, jogiiɓe ngaato, tawayɓe hunnantaa daranagol koorka kan, ko ɓen woni: Nawnuɗo, ñawɗo, setiiɗo (wayaasuɗo), sowiiɗo (reeduujo), nayeejo, e kecco (payngel), e ko nanndi. Ɓee ɗee fow hino yaananaa (newnanaa) ñaamugol. Kala non on tewiiɗo ñaami ñalorma koorka ko aldaa e sugu ɗii ngantooji ɗoo, haray kaffaara fawike mo!

E nder fuuta Jaloo, si lewru suumayee (koorka) ndun naatii, mawɓe ɓen fow fottay ka misiide, ɓe diisondira, ɓe jonnindira pehe no ɓe yuɓɓira hunntaari ndin e hakkunde kowle ɗen (keewal hoggo), e no naafe ɗen gerdetee. AlQur'aanaare nden sennditee pecce cappanɗe tati (30), ñalaande kala fottee ka Janngirde fii Alluwal suumayee ngal, ko non haa lewru ndun timma.