Laawol A9 (Naajeeriya)

Iwde to Wikipedia
Laawol A9 (Naajeeriya)
road
LesdiNaajeeriya Taƴto
Jonde kwa'odineto12°35′36″N 7°48′6″E Taƴto
Map

Laawol A9 nder ɗatal ngol woni nder nder lesdi Naajeeriya, nder wayla caggal banngeere lesdi. O ɗon huwti bana laawol jaɓɓorgo nafatoore, hawtaago berniwol mawɗi ɗuuɗal e footi waɗugo jaɓɓorgal nder lesdi e nder lesdi.

Tariha[taƴto | taƴto ɗaɗi wiki]

Taariiha laawol A9 ɗon hawta bee ɓamtaare lesdi Naajeeriya. Fuu fuɗɗam ɗum haani bana laawol laawol go'o, ɗum waɗi laabi feere-feere nder ɓesngu duuɓi e ɓeydaade. Dowla Naajeeriya ɗon haaki nder ɓeydaago laawol haɓɓuki haɓɓuki nder nder nder nder, bana non haɓɓuki ɓeydaaki to haɓɓuki laawol haɓɓugo ɗiɗawol.

Baylitgol laawol[taƴto | taƴto ɗaɗi wiki]

Lodo A9 fuɗɗii nder nder lesdi Nigeria e Niger Republic nder gariiri Jibiya. Daga ɗon, o ɓeydi haa fuunaaŋge, o ɗon ƴiwo nder lesdi Naajeeriya. Go'o nder gure mawɗe ɗe mari ma'ana nder laawol ngol woni Katsina, nokkuure mawnde nder aada e jawdi nder nokkuure. Lodo laawol ɗon tokki laawol maako, haa sakkitii nder laawol Trunk A2, ɗon haadi kiloomitaare 14.4 haa woyla Kano, go'oto nder nder gariiri ɓurɗi ɓurɓe ɗuuɗugo yimɓe nder lesdi Naajeeriya.

Luttugal fuunaaŋge laawol ngal haa Jibiya ɗon huwti bana nokkuure ɓaawo lesdi nder lesdi Niger, ɗon hawta lesdi Nigeria bee laawol lesdi man. Nder Niger, o hawti bee laawol N9, je ɗon yahda haa gariiri Maradi. Ɗuɓɓugo hawtiwol duniyaaru ndu jogii sagal ngal ngal haani ɓamtude jaaynde hakkunde lesdi Naajeeriya e lesdi Niiser.

Ɓamtaare e ɓamtaare[taƴto | taƴto ɗaɗi wiki]

Nder hitaande 2019, laawol A9 waɗi ɓeydaaki ɓeydaani ngam ɓeydaago dabareeji e jammu. Ɗi ɓeydaaki ɗi hawti e ɓeydaago laawol mawɗo ngam woodi lamɓe ɗiɗi nder kooɗume, ngam hokkata laawol nder laawol bee laaɓɗum bee saɗugo. Ɓeydaakiji ɗi ngam huutoree haajirgal haajirgol nder nokkuure nden e ɓeydaaki hawtaade nder firo lesdi Naajeeriya.

Koore mawɗe[taƴto | taƴto ɗaɗi wiki]

A9 laawol mawngol ɗon hawta bee laawol mawɗum feere feere nder nder laawol mawngal maako, ɗon halki hawtaago to nokkuuje feere feere. Ɗuum ko haɗi e laawol A9 hawti e laawol Trunk Road A2 haa woyla Kano, ɗum hokkata laawol haa nder gariiri. Ɓeydi, laawol mawɗo ɗon hawta Miltara, ɗon wallata heɓugo nokkuure nden.

Linjiila gure[taƴto | taƴto ɗaɗi wiki]

Lodo A9 ɗon haandi bo laawol yahugo nder berniwolji ɗuuɗɗi nder lesdi Naajeeriya. Duuɗe mawɗe dow laawol maako hawti:

  • Kano: Kano ɗon ha woyla hirnaange lesdi Naijeriya, Kano woni laamorgo lesdi nden e nokkuure mawnde nder jaaynde, e aada, e jaaynde nder lesdi ndin.
  • Katsina: Katsina ɗon haandi nder laawol laawol, Katsina ɗon anndira ngam maana maako taariika boo ɗon huwti bana hubuji jawdi mawɗi.
  • Jibiya: Duule ha nder nder nder nder haadi e lesdi Niiser ina jogii sagal ngal nafata nder jaaynde e nder nder nder hawtaade nder nder lesdi.

Maŋgol A9 ngal woodi maana strategic e darnde nder ɓesdaaki ɓamtaare jawdi waɗi ɗum haandiɗum nder nder nder nderol lesdi Nigeria.

Kootol[taƴto | taƴto ɗaɗi wiki]