Jump to content

Rhoda Broughton

Iwde to Wikipedia

Rhoda Broughton (29 lewru Noofambar 1840 - 5 lewru Juun 1920) wonnooɗo Welshɗo winndaade binndi e binndi. Fuu no'o o waɗi fuɗɗam waɗi no'o waɗi no'e nder ɓaawo, ko'e maako ɓaawo, kuuɗe maako ɓurɗe sembe ɗe yimɓe ɓe'e ɓe'e mbaɗataako, koo nde ɓe nodda mo laamiiɗo defte nder defte. Wolof maako Dear Faustina (1897) ɗon anndina ngam gaynaaki maako. Wuro maako Lavinia (1902) hollitii ɓiyum "ko'o " mo " "tawi, mo yiɗata o jibinaama debbo. Broughton warii daga baroneteji Broughton, bana ɓiyum baronete 8th. O laati ɓiyum Sheridan le Fanu, mo walliti mo fuɗɗugo golle maako nder defte. O wonnoo mo yumma duuɓi keewɗi e jannginoowo maako Henry James, o anndinaama ngam no o hawri e Lewis Carroll e Oscar Wilde.