Jump to content

Sakina Lawan

Iwde to Wikipedia

Sakina Lawan, un binɗowo mo Naajeeriya o joɗiɗo e gelle Kaduna ɗer Diiwal Kaduna hawtugo Naajeriya.

Distonorɗe Dayargo

[taƴto | taƴto ɗaɗi wiki]

Ɗun ɗanyi Sakina lawan e gelle kaduna e woyla Naajeeriya inarre e mo jangi firamarere e Sakandarere e mo wadi ɗerewal digiri e fanuu ɗemgal Hausare ɗun mo heɓoyi e Janngirɗe Kaduna State University.

Nasru maako e BBC

[taƴto | taƴto ɗaɗi wiki]

E nduungu 2018 Sakina o lattake binɗowo e ñamuɗo binɗi Hikayata ɗun BBC Hausa e janɗe ɗiɗaɓo e habaru maako dun inɗe Sunanmu Ɗaya lattaɗun ɗiɗabun e fiijo ngo Hikayata.

{{reflist}