User:Siraaji Joo

Iwde to Wikipedia

Ko maa banndiraaɓe am fulɓe ɓee njaafo. Sibu mi tagiino ñiiɓirde (wikipedia) tawii nde waɗnoo ko innde men waccorde nde (Ngenndiyanke Joob), Geno,hoddiri ndeen ñiiɓirde majji. Jooni en tagii woɗnde,nde innde njawdiire men Siraaji Joob. Maa wonan banndiraaɓe heewɓe kumpaaji mawɗi caggal nde, ndeen innde waylii e mbaydi kesiri. Hay sinndo konde innde men njawdiire. To senngo facebook ko Ngenndiyanke Joob. Naatni en he ndee yir-yirde hesere ko sabaabu jiygol men won e winndiyankooɓe ine mbinnda pulaar baylaaɗo he ndee seŋorde ine jeyaa e ko ɓeydi en waawde softinde ngaal jaɓɓal haɓtaade ɗum, ko goonga wonaa hare kono ko ɗum jinngere mawnde, maa waaw ɓeydude coftal yogaaɓe he waawde naatde he ndee yir-yirde. Won e banndiraaɓe fulɓe winndirooɓe ko wayno adlam ine waawi tawa ko juumre ine waawi tawa wonaa juumre! Kono kala heen ko waawi wonde ine addi ko wiyetee luural. Sibu enen fof eɗen nganndi binndol e ganndal ine weeyondiri saɗne. Sibu Nulaaɗo men Muhammad s.a.w yoo jam e kise Geno ngon e makko (Aamiin), deftere Alquraana nde ko e makko jippi konde ayeeje ayeeje, te alaa heen ayee telliiɗo e makko ine winnda ayee fof telliiɗo e makko anndu ko wahyu, tellaaki e makko ine winnda "Waɗde binndol e ganndal ine ceerti ! Binndol ari ko mooftude ganndal kono binndol adaaki ganndal. Holno ɓeen miijiyankooɓe mbiyrata latin gila ari fulɓe ɓamtaaki? Waɗde amin njiɗi ɓeen winndiyankooɓe adlam pewnana min ndiwoowa walla werlaa ko ɓuri yaawde e yaajcaade. Maa en ndottu-ɗo ndee winndannde haa e sahaaji garooji maa en njokku e winndude latin e yaajcinde latin so welii Geno. Kuɗol Ngenndiyanke JOOB mo Rabat Madiina Gunaas.