Aamadu Tumani Tuure

Iwde to Wikipedia
Aller à la navigation Aller à la recherche
Alkule lateŋ
     
Ahmadu Tumaani Tuuree hino yeewta e nder njannju uddital fillitannde 37ɓere koolol Smithsonian Folklife Festival to Washington e lewru morso 2003.

Aamadu Tumaani Tuuree (Amadou Toumani Touré)

Hooreejo leydi Maali on. O jibinaa ñannde 4 jolal (nuwambar) 1948 Mopti. Innde makko no lolliri kadi ATT. Himo anndiraa laataade koninkeejo accitanɗo siwiljo laamu ngun, ko heewaa nder Afirik. E hitaande 1991, caggal jamaa Maali on murtanii Persidan Muusaa Tarawore, lamɗo mo ɓe wemmbinoo fota e juuɗe mum, larme on felli wari yoga e yimɓe kono neeɓitaali Aamadu Tumaani Tuuree liɓi laamu makko ngun nodditi Conférence Nationale, ko ɗum woni konferansi ngenndiijum. Ɓaawo ɗon seeɗa, 1992, woote demokaraasiyankeeje waɗaa, Tumaani Tuuree jonniti laamu ngun siwiljo, ɗum ko Alfaa Umar Konaare. Ɓaawo Konaare timminii happu mum ɗiɗaɓu ngun 2002, Tumaani Tuuree arti e nder dawrugol (polotigi): o fooli Sumayla Siisee ka woote. Gila ɗum himo laamii leydi Maali. O hollitii ko neeɓaali wonde o goddanaa luttugol e laamu saanga happu makko feewndiingu ngun lanni. Kono ɗum haɗaali koninkooɓe follude mo ñannde 22 maarasi 2012 sabu e ko ɓe feliri mo kon, o tinnaaki e tiindaagol murtituɓe Burdameeɓe (Tuwaareg'en) ɓen foltaniiɓe laamu ngun ka nano leydi. Hooreejo ɓen koninkooɓe no innee Aamadu Sanogo. Ñannde 8 ibriilu, Tumaani Tuuree hollitii wonde o accitii laamu ngun o wi'i hay gooto non doolaali mo e waɗirgol non ko kanko tigi e hoore makko anniyii accitugol ngu. Tumaani Tuuree ko e leñol Soŋay jeyaa ka jibinannde kono nde wonnoo ko hakkunde Fulɓe Maasina o neʼaa, ko o Hal-pular mo pulaaku mum timmi tis.