Aishatu Musa Dalil

Iwde to Wikipedia

Aishatu Musa Dalil mo pullo usil ɓiɗɗo lesdi Diiwal Adamawa gonɗun geɓɓol wayla faro fuuna e hautugo Naajeeriya amma ɗun danyimo ɗenbo o mauni e gelle Kaduna.[1] Mo lattake binɗowo habaruji ƙirƙira ɗi ɗenbo ɗun jangowo e Janngirɗe. Ɗen kanko nyami fijo Hikaya ngo 2021 e jonɗe artuɗo e habaru maako ɗun inɗe haƙiƙana.[2][3]

Distinore Mangu Maako E Janɗe Maako[taƴto | taƴto ɗaɗi wiki]

Aishatu Dalil binɗowo mo ɗubi 18 e duniyaru lati e joni e mo ɗungu maako artugu e fannun ekkitaki Inngilis e Faransankore e Janngirɗe/Janngirde Umaru Musa Yar’adua University ɗun Diiwal Katsina.[4]

Andirago[taƴto | taƴto ɗaɗi wiki]

Ɗun ɓuri anɗirki Aisha Dalil e inɗe Ayshkhair e hakkuɗe bandiraɓe maako winɗiroɓe Hausare.[5] Mo fuɗɗi anɗeki gaɗa hepki nasru nyamgo fiijo BBC Hausa e hikaya ɗun mo waɗi.[6]

Binɗi[taƴto | taƴto ɗaɗi wiki]

Mo fuɗɗi binɗi e ɗungu 2018 ɗenbo e mo yiɗi janguki habaruji lamorde e wiigomaako.[7] Tun e mi famaro e mi wodi anɗugo taga habaruji mi winɗaɗi ko mi hokka yimɓe kanjum waɗi mi laati giɗɗo winɗuki habaruuji.[8]

Lattaki Maako Bindowo[taƴto | taƴto ɗaɗi wiki]

Aisha Dalil mo holli kowaɗi lattaki maako binɗowo e wiigo maako. Mastsalaji ɗi banɗirabe maako rouɓe ɗaranta e ɗuun ƙarnu ɗun e gonɗen ɗer e ɗun ɗer daliliji mamuɗi gaɗɗi mi semɓiɗini binɗi am no Aishatu yi 1st.[9]

Hiimoɓe[taƴto | taƴto ɗaɗi wiki]