Safiya Hussaini

Iwde to Wikipedia
Safiya Hussaini
ɓii aadama
Jinsudebbum Taƴto
Ɓii-leydiyankaakuNaajeeriya Taƴto
InndeSafiya Taƴto
Family nameHussaini Taƴto
Ɗuubi daygo1967 Taƴto

Safiya Hussaini Tungar Tudu (danyeeki 1967) ko debbo Naajeeriya mo ɓe waɗi kiita ngam waɗugo njeenu nder hitaande 2002. O danydi ɓiɗɗo debbo go'o nder Sakkwatoɓe, lesdi Naajeeriya nder sari'a. O jeyaa e nder kiita, ammaa o jeyaama e dow dow daliila fuu nder lewru Duujal 2002 caggal nde ɓe ceedi.

Ɓaawoore[taƴto | taƴto ɗaɗi wiki]

Hussaini waɗi kiita ha mayde ha Oktooba 2001 ngam wi'a o woodi ɓiɗɗo bee ɓurna debbo. O heɓii ɓiɗɗo ɓaawo woɗɗugo maako. Hussaini wi'i o ɗon warugo haani ha nder fuɗugo e gorko, mo mahkam Sharia tawani mo walaa hakke ngam walaa daliila. Nder nder kiita, Hussaini walaa wakkilol habaru e haalude hakkilooji maako.[1] Kot Sokoto taƴi haala maako boo o hokki mo hakke dow 12 Oktooba 2001.

Hakkiilo ɗon ɗon maɓɓa bana ɗuɗɗum, nden haɓɓuki habaruji duniyaaru e petitisiji ngam rimugo maako ɗon hawtake. Halima Abdullahi, mawɗo walligo wallitugo go'o e yidde (HELP), hawruki laamateeri, boo ɗon moftake hakkiilu. Ha nder bolle o wi'i hakkoilu ɗon "ɗum haɗi ɓurna Muslim'en lesdi Naajeriya. Yimɓe ɗon mbi'a kiita ɗon ɗon ko naa' ngam Hussaini ɗon ceede ngam waɗuki njeenu, ammaa ngam o ɗon woodi nde o wooda. Kadi, seedaaɓe nayi ɓe tawreeta Islaam waɗi ɓe ɗon walaa nder kiita. Halima wi'i kiita ɗum waɗi ngam Hussaini wari diga yimɓe ɓe ɓe ɓeydaani. Nde ɓe mbi'i kiita'en bana "teddungal hakkiilo e hakkeere hakko e haandi", ɓe noddi gomnaaru Attahiru Bafarawa ngam o hawta ngam hisna Hussaini.[2]

Hussaini ɓeydi, laamo'en maako ɗon holla bana ko Husaini mari debbo haani woni baaba ɓiɗɗo maako Adama mo duuɓi go'o e debbo gariiri ɗon waɗi haala maako fu nder nder sembe.[3] Ɓe ɗon holli bana non ko ɓe mbi'i waɗugo ko'e ma'aare waɗi ko o waɗi diga ɓe huutoroo sari'ah nder leydi ndin. Sariya fulbe ha Sakkwatoɓe ha nder lewru Juun 2000, lewre caggal nde Adama ɓiyama.[4][5] O ɗon hawtina hooreejo lesdi Naajeeriya Hauwa Ibrahim.

Hussaini wi'i habaruɗo Okorie Uguru be ɓundu maako waɗi ngam ɓe ɓaŋgti mo.

Hussaini heɓii jaajol maako nder 25 Maars 2002 nden ɓe njaɓaaki haala. Kotol Apelaatol Sokoto tawi kiita mayde, ko kotol Sharia Islam waɗi ha Oktoobar, walaa daliila. Kotol ngal waɗi kiita dow ko haani nder sari'a Sokooto haandi ha haadi haade Hussaini, ngam haasi haaki haaynii ha wodi haati haaduki sari', ha Sokoto haa haayi haalu haama haado haɗi dow daliila.[6][7]

Hussaini'en haandi ɗum haani ha nder deftere Safiya Husaini Tungar Tudu: I, Safia (2004).

Ɓaawo duuɓi 18, Hussaini wi'i o yaafani tortooɓe maako.

Ndaare kadi[taƴto | taƴto ɗaɗi wiki]

  • Amina Lawal
  • Hauwa Ibraahiima
  • Sari'aaji nder Nigeria

Firooji[taƴto | taƴto ɗaɗi wiki]

  1. INSIDE AFRICA
  2. Lawyers, non - governmental organisations protest sharia court death sentence on a pregnant divorcee and mother of four
  3. Nigerian Woman Avoids Stoning Death
  4. Safiya: "My crime is being a woman"
  5. Nigerian Woman Wins Reprieve from Stoning
  6. Safiya Hussaini
  7. Safiya Hussaini acquitted by Nigerian court

Wurooji ɓooyɗi[taƴto | taƴto ɗaɗi wiki]

Lua error in Module:Authority_control at line 1429: attempt to call field '_showMessage' (a nil value).