Jump to content

Safiyyah Jibril

Iwde to Wikipedia

Safiyyah Jibril Abubakar mo ɗun ɓuri anɗirki Ummu Abdoul un janginowo e sakandare ɗenbo un binɗowo yamuɗo fiijo Hikayata nge BBC Hausare 2018. Ɗun ɗanyi Ummu Abdoul on e gelle Zariya, Diiwal Kaduna e hautugo Najeeriyaa.

Distinorɗe margo maako e jande maako

[taƴto | taƴto ɗaɗi wiki]

Ɗun ɗanyi Ummu Abdoul on e gelle Zariya, diiwal Kaduna e hautugo Najeeriyaa. Mo jangi janɗe firamarere e gelle Zariya ɗen ɗenbo mojangi yeso e firamare e gelle Gwandu ɗe Diiwal Kebbi e jonii ɗo’o un jangowo e fanuu anɗugo leysdi deemal e Janngirɗe Ahmadu Bello University ɗun Zariya inare e mo jangataa digiri ɗiɗɗaɓun gieteɗun masters.

Yamgo fiijop BBC

[taƴto | taƴto ɗaɗi wiki]

E ɗungu 2018 Ummu Abdoul o nasti fiijo BBC Hausa e habaru maako gieteɗun ‘Ya Mace ɗenmo mo waari artuɗo ɗun ɗun wanni inɗe Hikayata 2018.