Soriya

Iwde to Wikipedia

Fedde Soriya (maa Soriyaa) ko fedde tawanoonde e pooɗotiral fii laamu fewndo Almaamiiɓe ɓen Fuuta Jaloo. Ko Alfaayaaʼen wonunoo foolotirteeɓe maɓɓe ɓen. Soriyaaʼen ko jurriyaaji Moodi Mammadu Jam mo Almaami Sori Mawɗo toɗɗinoo laamɗo.