Alfaya

Iwde to Wikipedia
Alfaya
family
Floruit18. century Taƴto
LesdiGine Taƴto
LocationImamate of Futa Jallon Taƴto

Alfaya no wai wamo inni parti demokrat, maa repubiliken. Ko fedde ɗaɓɓaynoonde laamu fewndo dawla alsilamaaku Fuuta Jaloo. Ko kamɓe e Soriyaa'en pooɗotiraynoo fii laamu. Fedde kala no joginoo happu duuɓi ɗiɗi. Si ɗin duuɓi ɗiɗi timmiino, harayno hino haanunoo ka nde accitana laamu ngun ndeya fedde. Wonnde kala ɗun no waawa wi'eede demokaraasi, ɗun adduno lurre mawɗe e nder dawla Fuuta on lo'ini laamu almaamiiɓe ɓen weeɓinani Porto naatugol e leydi ndin. Alamaamiijo Alfaayaa lolluɗo fota ko Bookar Biro, sakkitiiɗo e almamaaku Fuuta ngun.