Jump to content

Leydi

Iwde to Wikipedia
Alkule lateŋ
 

Lesdi

Leydi hino jogii ma,anaaji ɗuuɗuɗi (heewɗi)

  1. aranun ɗun: ko hoodere me'en yiilotoonde nde enen banuu-Aadama'en kanyun e denndaangal taguuli Allah tabiti e dow mun. Ko leydi ndin woni nyiiɓirde tageefo ngon, fahin ko e mari fuɗata leɗɗe e funngooji wuurnuɗi tageefo ngon.
  2. Ɗimmun: leydi hino wona kadi tummbere wano nde goɗɗo wi'i: mi soodii leydi fii darnugol suɗdu
  3. Tammun: leydi hino wona kadi tummbere yaajunde seeɗa nde yimɓe hawtiti sinci laamu wootu e mu'um, ko ɗun wi'etee kadi dawla, e piide misal: Maali e Gine ko leyɗe maa dawlaaji Afirik Hiirnaangeeri. Kono non kadi wano Fuuta Jaloo, Maasinaa, Adamawaa no gasa wi'eede leydi, ɗun e wonde ko diiwe e nder dawlaaji. E hino ɗoo leyɗe aduna on fewndiiɗe ɗen hannde. Ko ɓuri heewde kon e majje ko leyɗe jeyɗe hoore mum, e maanaa dawlaaji, joganiiɗi hoore mum laamu kono leyɗe go’o wano Tibet maa Falastiin maa Sahara no humii e leydi ɓurndi doolnude jogiindi laamu e dow majje, ɗe alaa dawla. Kono ɗum haɗataa en tawnude ɗe ɗo’o sabu innde majje no heewi naneede e nder kibaaruuji jaayɗe (jurnaluuji) maa rajooji winndere nden:
This article is a stub. You can help Fulfulde Wikipedia by expanding it..