Jump to content

Tuniisi

Iwde to Wikipedia

Tuniisi ko leydi e Afirik.

Tunusiya ko kawtaaɗi Tunusiya lesdi ñamoori kerol hore muɗun e lardi waylare Afrik. Edi mari mangu haa jaaraɗun yajugo kilomita 165,000km ɗi hauti kerol mari e lesdi Libiya eta fambi faro funa, ɗen Aljeri woje hirna e kamma funa foje lardi funa ewoila ɗi hauti kerol mari gon e wurgo meditaraniya hauto limgal yimɓe Tunusiya e limgal dungugu 2016 ɗun yari gimɗo miliyan 11.93 inɗe lesdi ɗi Tunusiya ɗi heɓi tugere far inɗei mauɗe gelle lesdi wato gelletu lasgol.

Faro Daɗol[taƴto | taƴto ɗaɗi wiki]

Lasgol gol holle wigo fuɗɗano lesdi Tunusiya ɗi heɓoyi fuɗdago ta faro Abzinanko’en lataɓe wuɗuɓe tiggaki inare e hakkilo e seɗɗa-seɗɗa ta hakkuɗe goɗɗe lasde famarɗe e kamma woɓɓe famarɓe banbantirbe lasgi. Burɗun ɗuɗuki maɓɓe yiɓuki gelle famare gamma waɗugo sode sode (lumo) e yilotoɓe wonɓe salotoɓe enon ɗun sareji Abzinanko’en fa i yeso e ɓeidaki saboe woɓɓe yilotoɓe.

Latibe salotoɓe e non ɓe gellol Abzinanko’en fari yeso e mauniki (beidaki) sabo e woɓɓe yilotoɓe e koɗa ejodo hade e maɓɓe ha e gaɗaɗan ma sai ɓejodi’e ɗon ta inaje yalɗe de jewetati yari e sappo ɓe koɗun daya lilaɗo jomira wo Annabijo Isa (A.S) ɗun fuɗɗi yiɓuki gelle der lesdi ɗi Tunusiya. Lesdi Tunusiya ɗi hauti jungo e lesde fere-fere bano lesdi rumanko’en yutugo duɓe duɗɗi-duɗɗi koɗun hokkoɗi encimari (Ardugomari).

Wargo Juldaku Tunusiya[taƴto | taƴto ɗaɗi wiki]

Wakka tire wargo julɗako Tunusiya karni ɗun jeweɗiɗi ɗun. Larabanko’en yami lesdi din e konu hauto e anɗinki dina julɗaku (Islama) e lesdi hautuge e yiɓuki goɗɗe gelle gonɗe ko nodduki e boɗɗun-boɗɗun (kairoun-kairoun) fa gelle ɗen ɗe larabanko’en julɓe e artuɓe ta lesdi Tunusiya lamɓe julɓe e ɗuɓɓe ɓe arɗuke Tunusiya ga-o eta der kollina ɓe arddugal julɓe latigal e arɗigal Tunusiya hangal woni lamorde zirids eta non lesdi Tunusiya fari yeso e joɗaki les gelle juldaku ha e yari wakkati e turanko’en lamu dole ɓe lesdi Faransa ɓe nasti lesdi e yalɗe sappo e ɗiɗi ɗun leuru Jowauru ɗun 1881.

Wikimedia Commons: Tuniisi – des documents multimédia.


 
Leydi e Afirik

Aljeri | Anngolaa | Benen | Boosuwaana/Botswana | Burkina Faso | Burunndi | Eritereya | Gabon | Gammbi | Gana | Gine | Gine-Biso/Gine-Bisaawo | Gine Ekwatoriyal | Kamerun | Kapu Werde | Kenya | Kodduwaar | Labiriya/Labiriyaa | Maali | Mozammbik | Muritani | Namibiya | Niiser | Niiseriya | Sarliyon | Senegaal | Somaaliya | Togo