Amina Lawal

Iwde to Wikipedia
Amina Lawal Kurami
ɓii aadama
Jinsudebbum Taƴto
Ɓii-leydiyankaakuNaajeeriya Taƴto
InndeAmina Taƴto
Family nameLawal Taƴto
Ɗuubi daygo4 Siilo 1973 Taƴto
ƊofordeKatsina Taƴto
WoldeInngilisjo, Nigerian Pidgin Taƴto
Convicted ofadultery Taƴto
Penaltycapital punishment Taƴto
Sana'ajiwriter Taƴto

Amina Lawal Kurami (duubi daygo 4 Siilo 1973) woni debbo Naajeeriya mo ɓe njetti e mayde ngam ɓe njaɓɓi ko'e maɓɓe e ngam ɗi marii ɓiɗɗo nder suudu. Lawal waɗi kiita e suudu sharia islaamiyankoore nder Funtua, nder diiwal Katsina, Naajeeriya, ha 22 Duujal 2002. Yimɓe ɓe o anndini bana baaba ɓiɗɗo, Yahayya Muhammad Kurami, ɓe njaɓɓi hakke ngam kawtal anndal. Ko ɗum waɗi ko Kurami yaafani sabu o waɗii alkawal e Quraan, ɗum wonaa laawol Lawal ngam ɓiyum, ko ɗum holli dow janngirde Mālikī.

Lawal'en ɗon njaɓɓa ɗum waɗi feere feere nder lesdi. O jeyi ɗum to suudu sharia, ɓe taƴi ɗum haalooɓe sari'aani, nden o rewi.

Ɓaawoore[taƴto | taƴto ɗaɗi wiki]

Lawal woni debbo ɗiɗaɓo nder lesdi Naijeriya mo ɓe njokki ngam waɗugo jonde yeeso kawtal. Debbo arande, Safiya Hussaini, waɗi kiita maako boɗɗina nder lewru mars 2002 nder dabare maako aranndeere. Sharia law haɓɓiti nder lesdi Zamfara nder woyla Nigeria nder hitaande 2000 nden diga saa'i maajum haajiri haa lesdi feere sappo e ɗiɗi.

Fedde jaabaade e jaɓɓaade[taƴto | taƴto ɗaɗi wiki]

Fuude wootere waɗi e 25 Septemba 2003 Lawal'en kiita mayde ngam yiitaaki e mari kaaƴe ɗum jeyaa e juutaaji njowo nder Kotol Sharia lesdi Katsina. Fedde nayi nder laamiiɓe jowi waɗi kiita dow kiiteji Islaam dow daliila feere, hawti e: hakkki ummotoore to jaɓugo kiitaaji hakkiilo, dalillaaji dow ɗaamugo maako naa' ɓe haani, kiitol ummotooɗo naaŋ ɗum haɗi, nden gooto tan haa wakkati kiitoji tati je haajirta ɗon ɗon ha haadi wakkati kiitta.

Baobab for Women's Human Rights, NGO ha Nigeria, haɓɓii haala maako, nde laatii ha hawtoreede e laamiiɓe Nigeria ɓe ɗon janngina nder dille jaajol e sharia. Lakilaaɓe Lawal hawti e Hauwa Ibrahim, laakiyaajo hakkiilo yimɓe mo anndiraa ngam kuugal maako ngam yimɓe ɓe ɓe taƴii ley sari'a. Nder defte maɓɓe maral Amina Lawal, laamooɓe naftiri e "laamu ɓeydi" (laama ɓuydi), ɓe mbi'i e nder sari'a sariya, duuɓi jowi ina waawi hakkunde ɓiydi neɗɗo e danygol; duuɓi ɗiɗi yeeso danygal ɓiɗɗo maako debbo, o ɗon haani e gorko maako.

Jaɓɓorgo Kewuuji[taƴto | taƴto ɗaɗi wiki]

Kuugal ngal hollitii ɓeydaaki nder ummaatooje e diina hakkunde diiwaanuuji kiristaanaaji e Muslim'en nder lesdi Nigeria.

Fedde nden waɗi ɓeydaaki nder lesdi Yammaaru, nden ɓe waɗi kuugal ngam ɓe kolli laamu Nijeria ngam o wurtina fedde ndee.

Wurooji feere nder nder jarida mawninki Miss World, je ɗon waɗa nder Nigeria nder 2002, ɓe ƴetti nder sarda ngam ɓe ɗon haɓɓa ngam no Amina Lawal waɗata. Miss Norway ɗon kiita kiite nden o noddi ɗum ""ko ɓurɗo ɓeydaago"" o wi'i o ɗon yaha haa Lawan yaafana.

Miss Ivory Coast wi'i,  ⁇ [mi] na yahugo to Nigeria, e mi tammi gootol am na walli ngam hisna Amina Lawal."  Miss Togo ɓeydi, "Kafugo debbo on naa' ko haani. Fuuta ummaatoore fu haɗi wurta ngam timmugo kuuɗe ɗe."Rabaaji mawninki feere feere fu ɗon wakiilo lesdi feere boo ɗon numi kiita nden ɓe ɗon tokka. Oprah Winfrey Show waɗi haala feere dow Amina Lawal e ɓawti yi'ooɓe ngam ɓe neldi e-mailji protest to Ambasadaaru Naajeeriya to Amerik: ɓurɗe e'e-meila miliyon 1.2 ɓaawo.

Amnesty International waɗi jaabuki be sembe to kiita ngam Naajeeriya woni jaabago to Convention internationale de droits humains ha dow tortion e feere ha nder haandi, ha haani ko haɗi ko huwtata ko'e je ɗon haaki. Goomu boo ɗon toro lesdi Naajeeriya ngam ɓe wurtina sari'a law nder nder lesdi lesdi ndi'e nder hitaande 1999. Ammaa Amnesty anndaa wonde haala nde ɗon woodi nder lesdi Naajeeriya, nder leydi ɗi diina yaawni.

Ardiiɗo lesdi Amerika Bill Clinton noddi ardiijo lesdi NaajeeriyaOlusegun Obasanjo, "Mi tammi e ɗon toro ngam sistemol kiita heɓan laawol ngam yaafugo debbo mo ɓe maayi ngam o haani danyugo ɓiɗɗo nder dewgal". Ngam maajum, Clinton ɗon toro yimɓe ɓe ɗon njaɓɓa ngam hooreejo Obasanjo woni Kiristaano diga worgo lesdi Naajeeriya, nden boo o ɗon haɓana ɗum. Ɓeydi, Musulman'en tan ɗon je ɗon ɗowtana sari'a law, ngam maajum hooreejo Obasanjo walaa ko wi'i nder haala nden, walaa baawɗe dow ko'e.

"save Amina" nder hitaande 2002 hawriti eɓɓoore nde heɓi heewɓe e junngo e'e eɓoori e nder 2003 e ɗemngal " ⁇ Please Stop the International Amine Lawal Protest Letter Campaigns" nde Ayesha Iman e Sindi Medar-Gould je wakili dow yimɓe lesdi Naajeeriya ɗiɗo haɓɓooɓe hakkeeji Aadama wi'i "amina amina", hajjitol "Save Amuna" ɗon woodi feere feere fu, hawti e wiɗugo feere-feere dow ko waɗata ngam waɗugo kiita ɗon ɓadake. Ɓe ɓeydi ɓe'e wi'i "Ɗum ɗon wondi ko haani ha nder tammunde ngam goɗɗe jamirooje hakkiilo yimɓe duniyaaru malla feere ɗon anndira ko ɓuri yimɓe hawtaɓe dow maajum, ngam maajum ɓe waawi waɗugo kuuɗe ɗe ɗon hawti bee ko ɓe yiɗi".

Nder lewru Maayi 2003, jaabuki rasmiji Embassy of Nigeria to Netherlands to kiita sharia dow lesdi Katsina nder Nigeria, ha nder lesdi lesdi Naajeeriya, woni dow walaa suudu kiitaaji hokki kiite dow Lawal. Ɓe mbi'i bolle ɗe "ko'e daliila e kalluɗum" nden "ndolol ko ngam "ngol haɗi nder nder lesdi Nigeria e nder leydi ndi yeeso ummaatoore duniyaaru". Ɓe mbi'i ɓe anndaa haala nde'e.

Ambassador A.A. Agada daga Embassy of Nigeria to Washington D.C., US, ɓeydi ɓurugo anndugo haala Lawal e wi'i e 29 August 2003: "Ambassad yiɗi anndino'on Malama Amina Lawan woodi dowji tati dow kiita'en hawtoreeɓe yeeso kiitaaji maako. Embassy bee ɗo ɗon tabbitin yimɓe fuu hakkilo Malama Lawal ha nanki haadi ha nder Sariya lesdi Naajeeriya ɗon haaki. Ngam maajum, waɗaaji jaɓɓaade ɓe ɗon tokka ngam tabbitinki laamu do lawol".

Nder aada yimɓe[taƴto | taƴto ɗaɗi wiki]

Bana no ɗum annditi nder Wuroowo Firo e Jaabawol haa fuɗɗam binndi 419 ɗi Will Ferguson waɗi, Amina, debbo debbo mo ɗon ɓeyda e ɓernde mo o ɗon ɗon mbaadi diga lesdi Sharia nder lesdi lesdi Nigeria fuunaaŋge, ɗon haandi dow Amine Lawal.

Alison M. Jaggar, mo anndal filsuf Amerik, winndi wonde nder hitaande 2005 dow haala ngal, "Saving Amina".

Ndaare kadi[taƴto | taƴto ɗaɗi wiki]

 

Himobe[taƴto | taƴto ɗaɗi wiki]