Fonnye

Iwde to Wikipedia
Fonnye

Fonnye (e ɗemngal laten ko Digitaria exilis innirtee) ko huɗo ko toowataa sanne, hino waɗa gawƴoy e gabboy cewkoy nyila e kaakoy pamaroy. No ɗuuɗi nooneeji wano belefonnde, dibon, kansammbara. Fonnye mettaa aawude, hino fuɗa e leydi ndi alɗaa maa ndi heewaa ndiyam. Fonnye hittaa buy e nyaamdu leyɗe. Gine, Maali, Najeeriya, Burkinaa Faso hino jeyaa e leyɗe ɓurɗe hittude ɗen e baŋŋe demal fonnye.

Hino woodi Fulɓe innooɓe fonnye seremmbe maa fonnyo.

Fonnye unete si defee nyaamee. Neemaaji moƴƴinirteeɗi fonnye no heewi Fuuta Jaloo, ɗum ko wano mboyri (mboyri fonnye), latu fonnye, laru fonnye, nyiiri fonnye, fooyo, futtii ekn.